Protest lekarzy weterynarii Drukuj
Wpisany przez Maciek Sz   
wtorek, 04 stycznia 2011 22:48
Dotychczasowe rozmowy samorządu weterynaryjnego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przyniosły ustaleń satysfakcjonujących lekarzy weterynarii badających zwierzęta rzeźne i mięso. Od piątku nie będą oni podpisywali umów na badanie zwierząt kierowanych do uboju. Skutek - utrudnienia w handlu mięsem, rybami, ale także np. nabiałem. Publikujemy uchwałę KIL-W w tej sprawie

KOMUNIKAT Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 20 stycznia 2011 r.

Na podstawie § 2 uchwały KRLW nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zobowiązuje się lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 roku.

 Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

MRiRW opublikowało dwa projekty, dotyczące:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Lekarze weterynarii mogą zgłaszać uwagi do tych projektów proszę do 31 stycznia 2011. Więcej  na stronie KiL-W.

 

Wcześniej, KIL-W podjęła następującą uchwałę:

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767) uchwala, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje w całej rozciągłości uchwałę nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 roku

§2

Ponadto zobowiązuje się wszystkich lekarzy weterynarii od dnia 7 stycznia 2011 r. aż do odwołania, do:

- odmowy zawierania umów  

- wypowiedzenia wcześniej zawartych umów

określonych w art.16 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 t.j.) na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii na czynności z wyznaczenia i nie wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a mianowicie:

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem

i) przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,

j) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

l) badania laboratoryjnego na obecność włośni

 

§ 3

Krajowa Rada zobowiązuje zespół negocjacyjny do kontynuowania prac z rządem i podjęcia wszelkich działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji bezpośrednio z Premierem Rządu RP Donaldem Tuskiem lub upoważnionym przedstawicielem Premiera w sprawie :

a)        odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,

b)        wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej,

c)         regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń zbliżonego do obowiązującego w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej

d)        nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przyniosły ostatecznych rozwiązań, które Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna działając w interesie wszystkich lekarzy weterynarii mogłaby zaakceptować.

Kategoryczna odmowa rozmów na tak ważkie tematy jak wynagrodzenie lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz tworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, a także lekceważący stosunek ministra Sawickiego do lekarzy weterynarii prezentowany przez niego w mediach, zmusza Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do podjęcia powyższych decyzji w imię godności lekarzy weterynarii oraz ochrony zdrowia publicznego.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zmiana rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach nastąpiła na 6 dni przed wyborami, a więc była działaniem czysto politycznym skierowanym do producentów rolnych czyli potencjalnych wyborców, a nie działaniem mającym jakiekolwiek przesłanki merytoryczne.